Kurs Pedagogiczny

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Kurs przeznaczony dla instruktorów nauki zawodu.

Cel szkolenia

Kurs przeznaczony dla instruktorów nauki zawodu.

Program szkolenia

 1. Wykłady:
  • Rozporządzenie MEN w sprawie praktycznej nauki zawodu,
  • BHP - instrukcje ramowe, ogólne i stanowiskowe,
  • Instruktaż stanowiskowy - kogo obowiązuje, sposób organizacji,
  • stanowisko pracy - opis,
  • PIP ocena ryzyka zawodowego - informacja wprowadzająca,
  • ocena ryzyka zawodowego - stanowisko pracy,
  • wybrane zagadnienia z Kodeksu Pracy, w tym szkolenia i praktyki oraz zatrudnienia młodocianego,
  • czas pracy - zmianowość,
 2. Kształcenie zawodowe:
  • cele i treść kształcenia zawodowego,
  • formy organizacyjne kształcenia zawodowego,
  • metody nauczania,
 3. Dydaktyka - praktyczne nauczanie zawodu:
  • podstawy dydaktyki ogólnej,
  • metody aktywizujące,
  • metody praktyczne związane z praktyczną nauką zawodu,
 4. Komunikacja:
  • pojęcie komunikacji,
  • znaczenie komunikacji w kontaktach interpersonalnych,
 5. Podstawy psychologii:
  • metody badań psychologicznych,
  • studium przypadku,
  • strategie badań - badania psychometryczne,
 6. Psychologia pracy:
  • umiejętność dobierania kadry pracowniczej,
  • motywowanie pracownika w teorii i praktyce,
 7. Pedagogika społeczna:
  • zakład pracy i jego funkcja,
  • system edukacji w Polsce - kształcenie ogólne i zawodowe,
  • znaczenie pracy w życiu i rozwoju człowieka,
  • kształcenie ustawiczne w przygotowaniu i funkcjonowaniu zawodowym,
  • standard kwalifikacji zawodowych,
  • kształcenie szerokoprofilowe i modułowe,
  • struktury organizacyjne poradnictwa i doradztwa zawodowego - szkolne i pozaszkolne,
  • Urzędy Pracy, Poradnie Psychologiczno - Pedagogiczne i inne  ( organizacja i działanie w sferze orientacji, poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy)
  • problem doradztwa zawodowego w zakładzie pracy - pedagogika zakładu pracy,
  • metody i środki realizacji kształcenia zawodowego ( poziomy i formy kształcenia ),
  • przygotowanie zawodowe a kompetencje,
 8. Zajęcia praktyczne:
  • relacje miedzyludzkie - zestawy ćwiczeń,
  • metodyka - psychologia ćwiczenia i test,
  • teczka medodyczna,
  • dokumentacja przebiegu nauczania praktycznej nauki zawodu,
  • symulacja prowadzonych zajęć praktycznej nauki zawodu,
  • analiza własnej pracy i jej efektów po przeprowadzeniu zajęć,
  • kwestionariusz zainteresowań zawodowych,
  • właściwości pracy - instrukcja,
  • interpretacja i zadania,
  • test możliwości rozwoju
  • toria osobowości - ćwiczenia